پیدا کردن پایه های ترانزیستورهای BJT با استفاده از مولتی متر

به طور معمول با خواندن شماره ترانزیستور و جستجو در اینترنت به راحتی می توان به اطلاعات مربوط به آن ترانزیستور ازجمله موقعیت پایه های آن دسترسی پیدا کرد. برای پیدا کردن پایه های یک ترانزیستورهای BJT با استفاده از مولتی متر به صورت زیر عمل کنید:

1. مولتی متر را در حالت دیود یا تست بیزر قرار دهید.

2. پروپ های مولتی متر را دو به دو به پایه های ترانزیستور متصل کنید. در این حالت متوجه خواهید شد یکی از پایه ها با دو پایه دیگر ارتباط دارد ولی دو پایه دیگر با هم اتصال ندارد. این پایه بیس Base است.

3. برای پیدا کردن پایه های کولکتور و امیتر، شرایط بر اساس نوع NPN و PNP بودن تفاوت دارد. اگر از نوع NPN است، پروپ مثبت مولتی متر را بر روی بیس قرار داده و پایه منفی را به نوبت به دو پایه دیگر ترانزیستور متصل کنید. در این روش پایه ای که عدد کنتری نشان می دهد Emitter امیتر و پایه ای که عدد بیشتر نمایش می دهد Collector کلکتور خواهد بود. چون ترانزیستورها می توانند سیگنال را تقویت کنند، خروجی عدد بیشتری نسبت به ورودی نمایش می دهد.