دیود هرزگرد (ضربه گیر)

دیود هزرگرد freewheeling diode می تواند یک دیود معمولی یا دیود شاتکی باشد که از جریان برگشتی به مدار و آسیب به قطعات جلوگیری می کند.

این دیود با نام های دیگری نیز شناخته می شود:

Flyback diode

دیود ضربه گیر

 

برای تقریب به ذهن در نظر بگیرید یک پمپ آب، آب را به طبقه دهم ساختمان پمپاژ می کند. هنگامی که پمپ خاموش می شود آب موجود در لوله در طبقات بالا به علت وجود انرژی پتانسیل گرانشی شروع به برگشت کرده و به پره های پمپ آسیب می زند. به همین نسبت با وصل جریان سیم پیچ موجود در مدار از جمله سیم پیچ رله شارژ می شود، با قطع جریان، انرژی ذخیره شده در سیم پیچ به مدار بر می گردد و می تواند به قطعات موجود در مدار آسیب بزند.

 

حتی اگر جریان برگشتی ایجاد شده خیلی ضعیف باشد، از آنجایی که مقاومت فاصله هوایی خیلی زیاد است با توجه به رابطه V = I * R ولتاژ بسیار بزرگی (گاه تا چند صد ولت) بر روی کانتکت های کلید ایجاد شده و به آن آسیب می زند.

برای محافظت از مدار، یک دیود ا با بوبین رله به صورت موازی و بایاس معکوس متصل می کنند.


ذوبینه: این نام ابداع بیمار گونه شخصی است که تصور می کند بر ایجاد سر نام تخصص دارد اگر چه از دوران حرفه ای اش فاصله گرفته است.