مقاومت های بالا کش Pull up و پایین کش Pull down

فرض کنید می خواهید وضعیت منطقی یک پایه میکرو کنترلر را بخوانید یعنی می خواهید ببینید مقدار آن یک یا صفر است. در این حالت چون پایه میکروکنترلر نه به منبع تغذیه و نه به زمین متصل است، دقیقا نمی توان گفت مقدار آن چیست. به پین در این حالت شناور یا float گفته می شود. در این حالت وجود نویز در مدار هم می تواند در مقدار خوانده شده تاثیر گذار باشد.

برای خواندن وضعیت منطقی یک پایه میکرو کنترلر باید از مقاومت های بالاکش Pull up یا پایین کش Pull down استفاده نمود. مقاومت بالا کش بین تغذیه مدار و پایه میکرو کنترلر و مقاومت پایین کش بین زمین و پایه میکرو کنتر قرار می گیرد.

 

مقدار مقاومت:

معمولا مقدار مقاومت برای این منظور بین 4.7 کیلو اهم تا 10 کیلو اهم در نظر گرفته می شود (گاهی در منابع بین 2 تا 10 کیلواهم هم ذکر می شود). علت این انتخاب این است که مقدار کمتر از 4.7 اهم ممکن است باعث اتصال کوتاه بین مثبت و منفی منبع تغذیه شود و مقدار بیشتر از 10 کیلو اهم هم ممکن است همان حالت float  روی پایه را داشته باشد و نویز ها را از بین نبرد.