اتصال الزامی پایه های 30 و 31 میکروکنترلر AVCC

توصیه صریح شرکت Atmel این است که به منظور جلوگیری از اختلال میکروکنترلر و حتی آسیب به آن، حتی اگر از آنالوگ میکرو استفاده نمی کنید حتما پایه های مربوط به آن یعنی پایه 30 AVCC و پایه 31 GND را متصل کنید. در دیتا شیت این میکروکنترلر اینگونه آمده است:

AVCC is the supply voltage pin for Port A and the A/D Converter. It should be externally connected to VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected to VCC through a low-pass filter.