آپ امپ Op-amp

معرفی:

آپ امپ به انگلیسی Op Amp سرنام Operating Amplifier به معنای تقویت کننده عملیاتی می باشد. آپ امپ ها را به عنوان مقایسه گر نیز می شناسند. در کل آپ امپ شامل سه پایه اصلی است و دو پایه برای تغذیه است. سه پایه اصلی دو ورودی و یک خروجی است. آپ امپ با مقایسه بین ولتاژ های ورودی، ولتاژ بزرگتر را به خروجی می دهد. این برای زمانی است که ورودی با ولتاژ بیشتر به پایه noninverting یا مثبت متصل شده باشد. اگر ولتاژ بیشتر به پایه inverting یا منفی متصل شده باشد معکوس ولتاژ بیشتر به خروجی می رود. (صفر منطقی)

 

پایه ها:

پایه های اصلی در آپ امپ عبارتند از:

دو پایه ورودی به نام های Inverting (منفی) و Noninverting (مثبت)

یک پایه خروجی

پایه های تغذیه Vcc و Gnd

 

نحوه عملکرد: 

کارکرد آپ امپ به این شکل است که اگر ولتاژ پایه Inverting بیشتر از Noninverting باشد ولتاژ Gnd را در خروجی خواهیم داشت و اگر ولتاژ Noninverting بیشتر از Inverting باشد ولتاژ خروجی Vcc خواهد بود.

 

انواع آپ امپ:

در زیر چند نمونه آپ امپ معرفی می شود:

LM311

LM324

LM339

LM358

LM386


ذوبینه: این نام ابداع بیمار گونه شخصی است که تصور می کند بر ایجاد سر نام تخصص دارد اگر چه از دوران حرفه ای اش فاصله گرفته است.