تقسیم ولتاژ

ممکن است در بعضی از مدارها به ولتاژ خاصی نیاز داشته باشیم که توسط منبع تغذیه تامین نشود. می توان این ولتاژ را از طریق تقسیم مقاومتی ولتاژ تامین کرد. در مورد تقسیم مقاومتی ولتاژ به این نکته ها توجه داشته باشید:

1. مقدار ولتاژ تامین شده کمتر از منبع تامین ولتاژ است بنابراین اگر منبع ولتاژ 5 ولت باشد ولتاژ تامین شده از این طریق بین 0 و 5 ولت خواهد بود.

2. از این روش تامین ولتاژ نمی توان برای مداراتی که به جریان بالایی نیاز دارند استفاده کرد. بلکه بیشتر برای مقایسه گرها یا مواردی از این دست که به یک سطح ولتاژ خاص با جریان کشی کم نیاز دارند قابل استفاده خواهد بود.

در این روش معمولا از دو مقاومت استفاده می شود. این دو مقاومت به صورت سری بین Vcc و GND قرار می گیرد. ولتاژ خروجی مورد نظر از محل اتصال بین دو مقاومت گرفته می شود.

 

فرض کنید اختلاف ولتاژ Vcc - GND را با Vin و ولتاژ به دست آمده را با Vout نمایش می دهیم رابطه تقسیم ولتاژ به این گونه است:

$$V_{out} = {{{R_2} \over {R_1 + R_2}} V_{in}}$$

 

این رابطه چگونه به دست آمده است؟

در حقیقت این رابطه از قانون اهم V = IR به دست می آید. ابتدا رابطه اهم را برای مقاومت R2 می نویسیم:

$$V_{out} = IR_2$$ 

از طرف دیگر رابطه اهم را برای مجموع دو مقاومت می نویسیم:

$$I = {V_{in} \over {R_1 + R_2}}$$

حال مقدار I را در رابطه اول قرار می دهیم:

$$V_{out} = {V_{in} \over {R_1 + R_2}} R_2$$

و به این نحو به رابطه تقسیم ولتاژ می رسیم.