مدار قطع و وصل با LDR

قطعات مورد نیاز:

1. LDR یک عدد

2. مقاومت 30 کیلو اهم یک عدد (یا سه عدد مقاومت 10 کیلو اهم)

3. آپ امپ یک عدد

4. مولتی ترن یک عدد

5. LED یک عدد

6. مقاومت 220 اهم یا 470 اهم یک عدد

 

تشریح:

یک پایه مقاومت 30 اهم را به پایه مثبت مدار و پایه دیگر را به یک پایه فتوسل وصل کرده پایه دیگر را به منفی منبع تغذیه متصل می کنیم. فتوسل یک مقاومت متغیر وابسته به نور است و چون دو مقاومت داریم بین دو مقاومت یک ولتاژ به دست می آید. فرض بر این است که منبع تغذیه 5 ولتی است. فرض کنید فتوسل در بیشترین میزان نور 10 کیلو اهم مقاومت داشته باشد و در کمترین میزان نور 2 مگا اهم مقاومت داشته باشد.

ولتاژ کمینه و بیشینه به صورت زیر محاسبه می شود:

V min = (30 / (30 + 10) ) * 5 

 

 

 


ذوبینه: این نام ابداع بیمار گونه شخصی است که تصور می کند بر ایجاد سر نام تخصص دارد اگر چه از دوران حرفه ای اش فاصله گرفته است.